کتاب افسانه درخت خرما و بزی توسط دانش‌آموزان انتخاب شد و کتاب به یکی از دانش‌آموزان داده شد که بلندخوانی کند.

دانش‌آموزان خیلی هیجان داشتند و از خواندن خوب دوستشان خیلی لذت بردند.

بعد از خواندن در مورد فواید درخت خرما و بزی گفت‌وگو کردند و همان موقع یکی از دانش‌آموزان درروی تابلو نقاشی کتاب داستان را کشید و قرار شد که عناصر داستان را بنویسند و نظراتشان را در مورد کتاب بگویند. من نیز از خواندن دانش‌آموزانم خیلی لذت بردم.

مربی: حسینقلی زاده

محل اجرا: دبستان فاطمه الزهرا، قرچک

بیشتر بخوانید: