حین بلندخوانی: یکی از بچه‌ها کتاب المر را برای سایرین بلندخوانی کرد.
بعد از بلندخوانی: نظر بچه‌ها این بود که متفاوت بودن چیز بدی نیست و هر کس همان‌طور که هست با تفاوت‌هایش زیباست. سپس بچه‌ها المر را کشیدند و هرکدام به سلیقه خودش آن را رنگ کرد.

مربیان: خواهران احمدی
محل اجرا: کرمانشاه، سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: