ابتدا کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم، سپس، به واژه‌نامه چیستانی مراجعه کردیم و از دانش‌آموزان خواستیم تا پاسخ چیستان‌ها را با کمک نقاشی ارائه دهند.

محل اجرا:  شهرستان هیرمند، دبستان دیبا وکیلی‌راد