بلندخوانی کتاب اینجا را فشار بده، سراوان، اردیبهشت 97

کتاب تعاملی اینجا را فشار بده را برای کودکان بلندخوانی کردیم. هنگام بلندخوانی توجه کودکان کاملاً به سمت کتاب جلب شده بود و هم‌زمان با بلندخوانی، کارهایی را که در کتاب از کودکان خواسته شده بود، انجام دادند.

مربی: شاکره دهواری

محل اجرا: سراوان

     بیشتر بخوانید: