امروز مسلم به جای آموزگار برای هم کلاسی هایش کتاب می خواند اکنون این کودکان دو زبانه عشایر_زاهدان به خوبی می دانند یک بلندخوانی صحیح چه ویژگی هایی دارد

مربی : جلیل بریچی