حین بلندخوانی: کتاب خرگوش کوچولوی ترسو را برای کودکان استثنایی بلندخوانی کردیم.
بعد از بلندخوانی: در مورد ترس بحث و گفت‌وگو داشتیم.
بعد از پایان نشست، با آقای دکتر قدمی، معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی، جلسه داشتیم. در پایان جلسه، ایشان وقتی در اختیار ما قرار دادند تا در مورد عملکرد با من بخوان با ایشان صحبت کنیم. دکتر قدمی از طرح استقبال کردند و بعد از صحبت‌های ما، از مدیر مدرسه استثنایی آقای امینی تشکر کردند که با کتابخانه با من بخوان همکاری می‌کنند.

مربی: شکوفه امیریان
محل: سرپل ذهاب، مدرسه استثنایی