پیش از بلندخوانی:

امروز، به بهانه‌ی گردش علمی به دامان طبیعت روستای گورانکش رفتیم و داستان سیمرغ را از کتاب «داستان‌های شاهنامه» انتخاب کردیم و یکی از بچه‌های پایه‌ی دوم آن‌را بلندخوانی کرد.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، نمایش روبه‌رو شدن سپاه ایران و توران و به پادشاهی رسیدن منوچهر را اجرا کردیم، سپس به مسابقه‌ی دو و میدانی و مسابقه‌ی بومی کَپّگی پرداختیم.

مربی: طارق حسین هوت

محل اجرا: چابهار، روستای گورانکش، دبستان هفت‌تیر