یک مربیِ توانای کتاب‌خوانی، با بلندخوانی گیرا و بااحساس‌، معانی نهفته در داستان را به درستی منتقل می‌کند و کودکان را به مشارکت و هم کنشی فرا می‌‌خواند