کتاب دوست جدید فرانکلین را برای بچه‌ها در محیط باز بلندخوانی کردیم.

مکان روستای قطاربنه

مربی: خدیجه افشون

بیشتر بخوانید: