حین بلندخوانی: کتاب دویدم و دویدم نوشته محمدهادی محمدی را در مهدکودک زعفران برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی: بچه‌ها با رنگ انگشتی از تصویرهایی که در ذهنشان به وجود آمده بود، نقاشی کردند.

مربیان: مهری خسروی و نرگس بهابین

محل اجرا: سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: