پیش از بلندخوانی:

پیش از خواندن کتاب «زمین سرماخورده»، در مورد فجایع زیست‌محیطی اخیر مانند آلودگی هوا و زلزله گفت‌و‌گو کردیم. همگی، به خوبی آگاه بودند که کره‌ی زمین وضعیت بدی دارد. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم. سرماخوردگی زمین، برای کودکان عجیب بود.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، با کودکان در مورد موضوع کتاب گفت‌وگو کردیم و هرکدام از آن‌ها در مورد تصمیم شخصی خود درباره‌ی حفاظت از محیط زیست صحبت کردند. به طور کلی می‌توان گفت بچه‌ها می‌خواستند مانند پسربچه‌ی داستان هر کدام قهرمانی برای حفظ کره‌ی زمین باشند. سپس، تابلویی از کره‌ی زمین تهیه کردیم که نیمی از آن زمینی پاک و نیم دیگر، زمینی ناسالم بود و آن را روی دیوار نصب کردیم.

مربی: خانم‌ها، رمضانی و ایشانی