ابتدا، کتاب «چی چی، قاشق و قیچی»، را بلندخوانی کردیم. سپس، در فعالیت پس از بلندخوانی، برگه‌هایی که لوازم آشپزخانه در آن‌ها نقاشی شده بود را دراختیار کودکان گذاشتیم تا آن‌ها برش بزنند و رنگ‌آمیزی کنند و در نهایت، با چسباندن آن‌ها به همدیگر شخصیت‌های کتاب را بسازند.

هدف از این فعالیت، آشنایی با لوازم آشپزخانه، جانوران و از همه مهم‌تر آموزش کارگروهی بود که بسیار برای کودکان لذت‌بخش بود.

مربی: خانم‌ها، اسدنژاد، انگوری و حسین‌پور