رفتیم کوره‌پزخانه کتاب «قیافه‌های بامزه» را بخوانیم.
بچه‌ها گِل آوردند صورتک بسازند.
دختری باخنده فریاد زد:
نگاه کنید! من قیافه حسنقلی رو ساختم!