آموزش اعداد و ساعت با استفاده از انگشت‌ها، که یکی از بهترین روش‌ها است زیرا دانش‌آموز مفهوم جمع و تفریق را کاملا درک می‌کند.
دبستان شهید شاهدی سیرم، محمد ابراهیمی