حین بلندخوانی: کتاب مهمان‌های ناخوانده نوشته فریده فرجام را بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی: بچه‌ها از تصویرهایی که بعد از خواندن داستان در ذهنشان ایجاد شده بود، نقاشی کشیدند.

مربی: شکوفه محمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، کمپ خیابان امام

بیشتر بخوانید: