حین بلندخوانی: به‌منظور آشنا کردن کودکان با مفاهیم جدید، کتاب واژه‌نامه چیستانی را بلندخوانی کردیم.

بعد از بلندخوانی: این کتاب برای کودکان بسیار جالب بود و برای جواب دادن به چیستان‌ها بسیار مشتاق بودند. آن‌ها با لذت و کنجکاوی تمام به چیستان‌ها گوش می‌کردند و سؤال‌ها را جواب می‌دادند.

امروز بر طبق برنامه هفتگی، هم روز کتاب‌خوانی و هم روز کاردستی بود. بعد از نشست بلندخوانی، بچه‌ها مشغول درست کردن کاردستی شدند و بعد از تمام شدن فعالیت، کتابخانه را مرتب کردند.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا:کرمانشاه، سر پل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: