قبل از بلندخوانی: با کودکان بازی حدس کلمه را انجام دادیم. کلمه‌ای که انتخاب کرده بودیم، در ارتباط با کتاب بود.

حین بلندخوانی: در حین خواندن کتاب، کودکان مدام اتفاقات داخل کتاب را پیش‌بینی می‌کردند و در مورد شخصیت‌های کتاب سؤال می‌پرسیدند.

بعد از بلندخوانی: کودکان با خواندن این کتاب فهمیدند کە وسط حرف کسی پریدن درست نیست. همچنین کودکان با واژە های جدیدی از جملە واژەی الم شنگە و معنای آن آشنا شدند. آن‌ها تاکنون این کلمە را نشنیدە بودند. در پایان با کودکان بازی‌های فکری انجام دادیم.

مربیان: پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: کرمانشاه، سر پل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: