ابتدا، کتاب «کنسرت پنج موش بامزه» را بلندخوانی کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، لوازم آشپزخانه مانند لیوان، بشقاب، فنجان و غیره را در اختیار کودکان قرار دادیم تا با استفاده از آن‌ها آهنگی را طراحی کنند.

سپس، لوح فشرده‌ی کتاب را برای کودکان پخش کردیم و آن‌ها نیز ذوق و شوق فراوانی نشان دادند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری