فعالیت پیش از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، کمی تن‌آرامی کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

1.اجرای نمایش

2.ساخت کارت پستال برای خدا

کتابدار: مریم اندی