درمورد فصل‌های سال ماه‌های هر فصل و اینکه بهار در فصل بهار و فروردین ماه است با بچه‌ها گفتوگو شد. بلندخوانی کتاب را شروع کردیم و بعد از بلندخوانی کلاژ عمو نوروز و ننه سرما به صورت گروهی توسط بچه‌ها انجام شد. کتاب به امانت به بعضی از بچه‌ها داده شد.

مربی: خانم ماهو

محل اجرا: مدرسه علامه مجلسی حاجی آباد، پاکدشت