بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز و انجام فعالیت‌های مکمل
آموزگار: مجتبی زهابی
مکان اجرا: چم‌بره، پل‌دختر، لرستان، دبستان شهید حسین شهسواری