کارت‌های تصویری قصه‌گویی به به لیمو و کاکلی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم.

مربی: فاطمه رامش

محل اجرا: دبستان بهشت