ابتدا جهت آماده سازی برای بلندخوانی داستان، در مورد حیوانات موجود در داستان صحبت شد و برگه‌هایی به بچه‌ها داده شد تا آن‌ها تصاویر حیوانات را رنگ آمیزی کرده و بعد قیچی کرده و در برگه‌هایی جداگانه بچسبانند و در ادامه هر کدام در مورد اینکه قبل از خواب چه کارهایی انجام می‌دهند توضیح دادند. بعد بلندخوانی داستان را آغاز کردیم و سعی کردیم بچه‌ها را در داستان مشارکت دهیم و هیجانات خود را در غالب بوسه‌هایی برای بابا تخلیه کنند.