شوق بچه‌ها برای حضور در کتابخانه و امانت گرفتن کتاب بسیار زیاد است و بچه‌هایی که سواد نداشتند و در اینجا با سواد شدند هم عضو کتابخانه شده اند و کتاب می خوانند و به امانت هم می برند.
مربی: کونا جمشیدی