«با من بخوان» از سال 1392 بین کودکان شهر بیرجند رفته است.پشتیبان مالی این منطقه از دی 1395 تا خرداد 1396
موسسه‌ی خیریه‌ی مهرگیتی بوده است.