«با من بخوان» از سال ۱۳۹۲ بین کودکان شهر بیرجند رفته است.پشتیبان مالی این منطقه از دی ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
موسسه‌ی خیریه‌ی مهرگیتی بوده است.