برگزاری نشست بلندخوانی و انجام فعالیت
هم‌تراز رغبت کودکان
فضای سرشار از سواد
مشارکت کودکان
در پیوند بودن با آموزشگاه‌های پیرامون