افزون بر کودکان، زنانی هم که باسواد شده اند مشتاق امانت گرفتن کتاب هستند.

خبر تجهیز این کتابخانه را در کتابک بخوانید

اصفهان