«با من بخوان» به توان‌مندیِ زبانی کودکان دوزبانه کمک می‌کند، تا داستان‌ها را هم‌زمان به دو زبان درک و بیان کنند.