بعد از یک هفته تلاش بی­‌وقفه، کتاب­‌ها را در قفسه­‌ها قرار دادیم.

کتابدار: فریبا ساکت

فعالیت: چیدمان و نظم دادن به کتاب­‌های مدرسه فاطمه پور­خصالیان