بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود  با تلفیق درس هنر (رنگ‌آمیزی تخم‌مرغ‌ها) و مهارت (کیک درست کردن گروهی) و علوم (شناخت حیوانات و ریاضی) انجام شد.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

برای ایجاد انگیزه استفاده از مهارت آشپزی درست کردن کیک  به‌صورت گروهی انجام شد و استفاده از آرد و تخم‌مرغ در کیک در ارتباط با داستان خانم زری استفاده شد.

در حین بلندخوانی:

سپس بلندخوانی انجام شد و در بین داستان شناخت مفاهیم علوم و ریاضی با روش بارش فکری و.مرور شد.

فعالیت پس از بلندخوانی:

در آخر چند نفر از بچه‌ها داستان را تصویر خوانی کردند و در پایان حاصل دست‌پخت بچه‌ها (کیک) را خوردیم.

مربی: حسینی

محل اجرا: مدارس استثنایی، زاهدان

بیشتر بخوانید: