جشن «با من بخوان» کانون نوید زندگی کوشا ۱۳۹۷ همراه با بازی و فعالیت های متنوع برای کودکان برگزار شد.