کتاب جمجمک برگ خزون نوشته‌ی: افسانه شعبان‌نژاد را بلندخوانی کردیم. پیش ازشروع داستان نویسنده وتصویرگر روی کتاب را معرفی کردیم و در مورد نویسنده و تصویرگر توضیح دادم از بچه‌ها خواستم تصویر کتاب را شرح دهند که چه نظری در مورد کتاب دارند و روی تصویر چه می‌بینند.

در حین بلندخوانی در مورد تبدیل شدن غوره به انگور و سپس به کشمش گفت‌وگو کردیم در مورد زندگی روستایی توضیح دادم تا بچه‌ها کم‌کم با تصاویر پیش بروند و داستان را درک کنند برای فهمیدن بیشتر غوره را به آن‌ها نشان دادم و در پایان داستان در مورد دوستی با حیوانات صحبت کردیم.

بعد از بلندخوانی با قرارگرفتن مشت‌ها روی هم و خواندن جمجک برگ خزون، مادرش زینب خاتون و….بازی کردیم در انتهای فعالیت چون بچه‌ها خیلی دوست داشتند نقاشی درمورد موضوع کتاب داشته باشند ازشون خواستم حیوانی را که می‌خواهند با آن دوست شوند را نقاشی کنند.

مربی: فاطمه پوربایرام