بلندخوانی کتاب جمجمک برگ خزون، بازآفرینی: محمدهادی محمدی و در ادامه خواندن و داستان سرایی تصاویر چند کتاب قصه توسط کودکان
کتابدار: زیور اسکندری *معلم‌کلایه، استان قزوین