بلندخوانی کتاب جک و سایه شگفت انگیزش نوشته‌ی تام پرسیوال. برای فعالیت پس از بلندخوانی بچه‌ها به اتاق فعالیت رفتند و هرکدام شکلی را درمی‌آوردند تا بقیه حدس بزنند. اتفاق جالب این بود که یکی از بچه‌ها شروع کرده بود با ماسک‌های آواورزی با مادرش به بازی کردن و سی‌بی‌لک تبدیل به گزارشگر شده بود.
محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار