صبح، خانم معصومی برای کودکان ۳ تا ۶سال، کتاب «جیبهای آنجلیکا اسپراکت» را بلندخوانی کردند. این کتاب برای بچه‌ها بسیار جذاب بود و از آن لذت بردند، بچه‌ها مثل قطار به اتاق فعالیت راهنمایی شدند و برگه‌هایی به آنها دادیم و از آنها خواستیم تا هر کس آنچه را که دوست دارد در جیبش داشته باشد نقاشی کنذ و با قیچی ببرد و در نهایت داخل جیبش بگذارد. همچنین تعدادی از دخترها کتاب «مهمان‌های ناخوانده» را از خانم معصومی گرفتند و با کمک من عروسکهای انگشتی درست کردند.
مربی: خانم معصومی
محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعضین