کتاب می‌خواهیم یک خرس شکار کنیم، نوشته‌ی: مایکل روزن را بلندخوانی کردیم.

مربی: شیدا رسولی

محل اجرا: کتابخانه حامی روناکی، گوگ‌تپه، آذربایجان غربی