داستان خرگوش کوچولو را بلندخوانی کردم.

اول با چهارتا خرگوش با حالت‌های مختلف وارد شدم هرکدام از بچه‌ها می‌گفتند این خرگوش‌ها چرا با هم فرق دارند و برایشان توضیح دادم که داستان را که تعریف کنم می‌فهمید چرا با هم فرق دارند. فعالیت آخرهم این بود که با بچه‌ها حالت‌های مختلف خوشحالی، عصبانی، ترس وغمگین بودن را بازی کردیم.

جالب اینجا بود که وقتی کتاب را رو به روی بچه‌ها نگه‌داشته بودم تا تصویر را ببینید در قسمتی که مبل وسط خط کتاب قرارگرفته است، یکی از بچه‌ها گفت: خانم این مبل یک خط تقارن دارد و به دو قسمت تقسیم‌شده است. حرف او برایم بسیار جالب بود و دقت بچه را می‌رساند که درس ریاضی را هم توی این داستان آورد.

مربی: خانم مهدوی فر

محل اجرا: مدرسه خیام ۱، ایرانشهر

بیشتر بخوانید: