بلندخوانی داستانک خرگوش حکیم اتوبوس می‌سازد از کتاب خرگوش حکیم و نخودی به فضا می‌رود از داستانک‌های نخودی، نویسنده: محمدهادی محمدی و آشنا کردن بچه‌ها با ساخت و کار فضاپیما. در انتها هم نظافت کتابخانه
آموزگار: ریحانه رحمانی