پيش از بلندخواني: لغات نامفهوم توضيح داده شد همراه با گفت‌گو و مثال براي درك بيشتر مثل درودگر، آستان و…

يكي از بچه‌ها آهنگر را با كسي كه آهنگ مي‌نوازه اشتباه گرفته بود و پافشاري مي‌كرد البته نهايتا متوجه شد.

در بلندخواني: صحبت در مورد قسمت‌هايي كه باعث آزرده شدن مي‌شد انتخاب را به عهده بچه‌ها مي‌گذاشتيم(مثل به چوب بستن و كتك زدن قهرمان داستان ) و نظرشون را در مورد نوع تنبيه پرسيدم.

پاسخ‌ها: يك سبد فلفل تند مي‌داديم بخوره، مي‌گفتيم همه كارهاي كأخ شاه را تنها انجام بده و…

البته هميشه در مورد عدم استفاده از اين چنين برخوردهایي همراه با خشونت  گفت‌وگو مي‌شود.

در فعاليت بعد از بلندخوانی: بهار عزيز اوريگامي اتوبوس را آموزش داد.

عکس آخر در انتها با هدف آموزش نحوه استفاده از وسايل نقليه و رعايت حق تقدم بازي اتوبوس را در حياط موسسه انجام داديم كه براي بچه‌ها خيلي لذت بخش بود.

مربی: زهرا مدي