پیش از بلندخوانی: لغات نامفهوم توضیح داده شد همراه با گفت‌گو و مثال برای درک بیشتر مثل درودگر، آستان و…

یکی از بچه‌ها آهنگر را با کسی که آهنگ می‌نوازه اشتباه گرفته بود و پافشاری می‌کرد البته نهایتا متوجه شد.

در بلندخوانی: صحبت در مورد قسمت‌هایی که باعث آزرده شدن می‌شد انتخاب را به عهده بچه‌ها می‌گذاشتیم(مثل به چوب بستن و کتک زدن قهرمان داستان ) و نظرشون را در مورد نوع تنبیه پرسیدم.

پاسخ‌ها: یک سبد فلفل تند می‌دادیم بخوره، می‌گفتیم همه کارهای کأخ شاه را تنها انجام بده و…

البته همیشه در مورد عدم استفاده از این چنین برخوردهایی همراه با خشونت  گفت‌وگو می‌شود.

در فعالیت بعد از بلندخوانی: بهار عزیز اوریگامی اتوبوس را آموزش داد.

عکس آخر در انتها با هدف آموزش نحوه استفاده از وسایل نقلیه و رعایت حق تقدم بازی اتوبوس را در حیاط موسسه انجام دادیم که برای بچه‌ها خیلی لذت بخش بود.

مربی: زهرا مدی