کتاب خفاش دیوانه را برای کودکان بلندخوانی کردیم. آن‌ها هیچ تصوری از اینکه خفاش وارونه است نداشتند و با ذوق و علاقه به تصاویر کتاب نگاه می‌کردند. کودکان فهمیدند که دیدگاه افراد در مورد دنیا متفاوت است.

مربیان:پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان