کتاب داستانک‌های نخودی، نخودی آشپز می‌شود.

فعالیت انجام شده: بلندخوانی ابتدا توسط خودم و بعد بچه‌ها.
در پایان قصه‌گویی همین داستان توسط کودکان  و معرفی بیشتر برنامه با من بخوان برای اولیاء آن‌ها و تشویق همه به کتابخوانی بیشتر انجام شد.

مربی: خدیجه افشون

محل اجرا: کودکان محروم در روستای قطاربنه، سیرجان

بیشتر بخوانید: