معلم دیگر نگران نیست.

مادرش می گوید این کتاب ها با اعتمادبه نفس علیرضا چه کردند؟!

امروز علیرضا تغییر کرده؛ تلاش کرده تغییر کند.

بشرویه

مربی : قدرتی