گزارش کار امروز، چهارشنبه:

امروز صبح، با دیدن امیررضا وبرادر کوچکش غافلگیر شدیم. این دو از آغاز کار کتابخانه همراه ما بودند. طبق روال کار کتابخانه، دو کارگاه بلندخوانی داشتیم. در نوبت صبح، خانم معصومی برای پسرها، کتاب «دست برای زدن نیست» را بلندخوانی کردند. بچه­ها نیز صادقانه در مورد این موضوع صحبت کردند. سپس از بچه­ها خواستند که تصویر دستشان را نقاشی کنند و با قیچی ببرند و بعد دو کار درست و اشتباهی که با دستشان انجام دادند را روی آن بنویسند و به­ جای برگ­های درختی که خودشان با مقوا درست کردند بچسبانند.

کارگاه بعدازظهر، برای دختر­ها بود. بعد از تن­آرامی، با خانم یاشار شعر خواندند. خانم رحمانی، «کتاب مارتا و هشت پا» را بلندخوانی کردند. تصاویر کتاب برای بچه­ها بسیار جالب بود. در نهایت با راهنمایی خانم رحمانی، بچه­ها توانستند با کاغذ رنگی، یک ماهی درست کنند.