در نوبت صبح کتاب دنیا چقدر بزرگ است نوشته‌ی: بریتا تکنت راپ را برای دختران بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها گروه بندی شدند و هرگروه شروع به ساختن اقلیم‌های مختلفی که در کتاب گفته شده بود کردند. در نوبت بعدازظهر آواورزی با سی‌بی‌لک برای پسران بلندخوانی شد. بعد از اتمام خواندن کتاب هر کدام از بچه‌ها سوار قایق سی‌بی‌لک شدند و هر کدام به سمتی رفتند یکی جنگل و دیگری دردریا، سپس تصویری از آنچه داشتند به صورت مصور بیان کردند.
مربی: خانم رحمانی
محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار