امروز مهمان داشتیم. دوستان کلاس قرآن مسجد ابودوجانه انصاری با شاگردان‌شان مهمان کتابخانه‌ی ما بودند. ابتدا با کارت‌های حقوق کودک با بچه‌ها بازی کردیم. بعد کتاب افسانه درخت خرما و بزی را برایشان بلندخوانی کردم . بعد از بلندخوانی با شیرینی که دوستان زحمت کشیده بودند از بچه‌ها پذیرای شد. درآخر کیف کتاب با ۲۰ جلد کتاب به مهمان‌ها هدیه داده شد.