ابتدا در مورد متل توضیح داده شد و بعد تصاویر کتاب دویدم و دویدم بازآفرینی: محمدهادی محمدی را نشان داده و در مورد هر شغل و ابزار آن توضیح دادیم و بلندخوانی را برای دانش‌آموزان پایه دوم و سوم دبستان علامه حاجی آباد انجام دادیم. بعد از بلندخوانی بچه‌ها توالی داستان را انجام دادند. در ضمن هر کدام از بچه‌ها قسمتی از داستان را گفتند که متل جدیدی درست شد و نمایش کار هم انجام شد.