بلندخوانی کتاب رفتم به باغی نویسنده: محمدهادی محمدی، برای پسرهای 10-7 سال و انجام فعالیت بعد از بلندخوانی برای کودکان 6-3
مربیان: فاطمه معصومی و فرناز فرخی