بلندخوانی کتاب رفتم به باغی نویسنده: محمدهادی محمدی، برای پسرهای ۱۰-۷ سال و انجام فعالیت بعد از بلندخوانی برای کودکان ۶-۳
مربیان: فاطمه معصومی و فرناز فرخی