کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش این کتاب را اجرا کردیم.

مربی: مرضیه کی‌خا

محل اجرا: زاهدان

بیشتر بخوانید: