دانش آموز خلاق روستای موردستان، پس از نشست بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر» از بازیافت مواد دور ریختنی یک همزن برقی ساخته است آموزگار: صدیقه چوپان وفا بشرویه_ خراسان جنوبی