فعالیت قبل از بلندخوانی:

از آن‌ها پرسیدم آیا تابه‌حال وحشی بازی درآورده‌اید؟

یکی گفت: بله، دیگری گفت: بعضی وقت‌ها بعضی گفتند: وقتی بیرون بریم.

خلاصه هرکدام یک جوابی دادند کتاب آنجا که وحشی‌ها هستند را نشان دادم و گفتم به نظر شما این کتاب درباره‌ی چه موضوعی است؟

هرکدام یک‌چیز گفتند: یکی گفت: غول دیگری گفت: آدم بد.

فعالیت در حین بلندخوانی:

خلاصه کتاب را خواندیم وقتی پرسیدم کی ماکس را از همه بیشتر دوست دارد. همه گفتند: مامان و بابا و مامان مکس دوست ندارد که او گرسنه بخوابد، برایش غذا گذاشته.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در آخر خمیر و برگه سفید دادم که وحشی‌ها را بکشند یا درست کنند که باذوق و شادی این کار را انجام دادند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: زابل

بیشتر بخوانید: